Služby

Pro zájemce o poskytnutí sociální služby odborného sociálního poradenství předkládáme několik základních pojmů
– co je obsahem služby?
– uzavírá se o službě nějaká forma smlouvy?
– jaké podmínky je třeba splnit, aby se zájemce mohl stát uživatelem služby?
– jak jsou zabezpečeny osobní údaje, které jsou v rámci služby sděleny poskytovateli?
– může být služba poskytnuta i anonymně?
– jaký je rozsah poskytovaných služeb?
– může uživatel v případě nespokojenosti podat stížnost a lze tak učinit i anonymně?
– je možné podávat i jiné připomínky a podněty k poskytované službě?
– jak jsou chráněny údaje, které klient organizace poskytne

1. Co je obsahem služby ?

Poskytovatel je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství (§ 37 odst.1) písm. b) z.č. 108/2006Sb., o sociálních službách

Poskytovatel odborného sociálního poradenství se zaměřuje na
– poradenství sociální – otázky nároků na sociální dávky, celkový rozbor tíživé situace, pomoc s hledáním kontaktů na jiné vhodné subjekty,
– poradenství dluhové – rozbor dluhové situace klienta s navržením možných řešení, otázky exekucí
– základní poradenství právní – v oblastech tzv. práva soukromého, tzn. problematika rodinně právní, pracovněprávní, právo spotřebitelské, otázky lidských práv, otázky bydlení, v omezené míře otázky práva trestního (různé formy domácího násilí), apod.

Pohovory probíhají v prostředí tak, aby byla zachována diskrétnost, klient hovoří pouze se sociálním pracovníkem, dluhovým odborníkem nebo právníkem, přítomnost jiných osob je vázána na souhlas klienta.

2. Uzavírá se o službě smlouva?

U služby odborného sociálního poradenství zákon nevyžaduje uzavření písemné smlouvy o poskytnutí služby.
Převážně je tedy služba o poskytnutí sociální služby uzavřena ústní formou.
I v tomto případě však poskytovatel sepíše s žadatelem o službu stručný záznam na základě vstupního pohovoru o zakázce zájemce, aby byl specifikován problém klienta.
Součástí prvního pohovoru je vymezení rozsahu služby, kterou organizace zájemci o službu poskytne.

3. Jaké podmínky musí žadatel splnit, aby se mohl stát uživatelem služby?

Poskytovatel je registrován jako poskytovatel odborného sociálního poradenství pro osoby tzv. „ohrožené sociální vyloučeností“. Pro tyto uživatele je pak služba poskytována bezplatně.

4. Může být služba poskytnuta i anonymně?

Pokud žadatel nechce uvést své údaje, může mu být služba poskytnuta anonymně s vyloučením případů, kdy žadatel o anonymitu žádá radu v situaci, ze které je zřejmé, že jde o účelové zneužití nebo obejití práva apod.

5. Jaký je rozsah poskytované služby

Služba je poskytována v závislosti na potřebě klienta. Důležité je, že klient může přijít do poradny i opakovaně. Poradce, který je mu přidělen, může klienta provázet až do konečného vyřešení problému. Naopak klient může ukončit spolupráci s poradnou kdykoli.
S klientem většinou vede stručný vstupní pohovor sociální pracovnice. Ta vyhodnotí, kterému odbornému pracovníkovi klienta dále předá. Tímto odborným pracovníkem může být dluhový poradce nebo některý ze spolupracujících právníků s ohledem na specializaci právního poradce a typu problému klienta.
Klient má právo požádat i o změnu a předání jinému poradci ( se stručným odůvodněním sociální pracovnici).
Služba může zahrnovat:
– osobní konzultaci v rozsahu, jaký je potřebný pro ten který problém,
– v odůvodněných případech (o kterých rozhodne poradce) může být poskytnuta pomoc formou sepsání písemného podání,
– kontrola písemností, které si připraví sám klient,
– doprovod k jednání (nikoli k soudu),
– pomoc při vyhledání jiného vhodného specializovaného pracoviště.

6. Může uživatel podat v případě nespokojenosti se službou podat stížnost a jak?

Uživatel může podat stížnost a to i anonymně.
Podmínky pro podání stížnosti a její řešení jsou popsány ve vnitřní směrnici v organizaci, kterou si může uživatel vyžádat k nahlédnutí. Podmínky pro podání stížnosti jsou rovněž zveřejněny na nástěnce ve vstupní místnosti poradny.

7. Je možné podávat i jiné připomínky a podněty k poskytované službě?

Ano. Jakékoli náměty nebo připomínky k poskytované služby jsou vítány. Všechny takové připomínky jsou vyhodnoceny a mohou sloužit jako pohled „ zvenčí“ na poskytovanou službu. Organizace po vyhodnocení může přijmout opatření,která mohou přispět k dalšímu zkvalitnění služby.
Ve vstupní místnosti, která slouží jako čekárna, je umístěna schránka, do které může klient vložit stížnost, připomínku, návrh na zlepšení služby apod.

8. Jak jsou chráněny údaje, které klient poskytne ?

Všichni pracovníci, kteří pracují v organizaci v tzv. přímé péči, což znamená, že se účastní jednání s klientem,vedou statistiku návštěvnosti poradny a další nezbytné údaje, kdy podepisují povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, se kterými se setkají při výkonu práce. Mlčenlivosti mohou být zbaveni pouze písemným souhlasem klienta.
Údaje, které poradce zaznamenává, jsou uloženy v poradně pouze po dobu, než je případ ukončen a slouží výhradně pro potřeby poradny.
Pokud poradce potřebuje pro zpracování případu tzv. citlivé údaje, na základě kterých by mohl být klient identifikován, tyto údaje jsou vedeny odděleně od obecného záznamu a jsou uzamčeny po nezbytně nutnou dobu v trezorové skříni. Poté jsou skartovány.